กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสรัญญา ทัศบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสาวิตรี นิลปาน
ครูผู้ช่วย