พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
          โรงเรียนบ้านทัพหลวงจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีภารกิจในการพัฒนางานของโรงเรียน ดังนี้
              1. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนา                 เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีวินัยและ                       ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
              4. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ
              5. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
              6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
              7. สนับสนุนให้ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดจนร่วมมือ

        ในการพัฒนาโรงเรียน
 
เป้าประสงค์หลัก

               1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการ             ศึกษาขั้นพื้นฐาน
               2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
               3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต
               4. ครูมีศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
               5. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
               6. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
               7. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและร่วมพัฒนาโรงเรียน