งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  
          จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454   จึงได้ยึดถือ  วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี  ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปรืมณฑล มาร่วมเดินสวน สนาม ประมาณ 10,000 คน  เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุข คณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

 

งานวันถวายราชสดุดี  

            เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ลูกเสือทุกคนควรจะได้ร่วมกันถวายราชสดุดี  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย  ซึ่งคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาของลูกเสือทุกหมู่เหล่า เป็นประจำทุกปี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

 

การประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ

          การประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ  (National Scout Conference) จัดให้มีขึ้น เป็นเวลา 2-3 วัน  ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี ตามสถานที่แล้วแต่จะ กำหนด  มีผู้บริหารงานลูกเสือระดับสูงจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย   เป็นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสภาลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507  มีวัตถุประสงค์ ในการวางนโยบายเพื่อความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ การพิจารณารายงานประจำปีของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ

เป็นงานชุมนุมของลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่  แต่ละครั้ง จะมีลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากทั่วประเทศ และลูกเสือต่างประเทศ เข้าร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน เพื่ออยู่ค่ายพักแรมปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือที่น่าสนใจร่วมกัน   เป็นการทดสอบทักษะลูกเสือ เสริมประสบการณ์ทางการลูกเสือ เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศิลปะวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างมิตรภาพความสามัคคีกับเพื่อนลูกเสือจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  และจากต่างประเทศมาร่วมงาน   ปัจจุบันได้กำหนดให้จัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นทุก 4 ปี  ตามแบบอย่างขององค์การลูกเสือโลก สถานที่จัดงานส่วนใหญ่ คือ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

(อ้างอิง : ข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)

     
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Nuntouchaporn Kotchasongnern