คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

         ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า  On my honour , I promise

   ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

   ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

กฎของลูกเสือสำรอง

   ข้อ ๑ ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่

   ข้อ ๒ ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

 

คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

       ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

   ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

   ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

   ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

   ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

           A scout’s honor is to be trusted.

   ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

           A scout is loyal.

   ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าทีกระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

           A scout’s duty is to be useful to help others.

   ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

           A scout is a friend to all and a brother to every other scout.

   ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

           A scout is courteous.

   ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

           A scout is a friend to animal.

   ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

              A scout obeys orders of his parents, Patrol Leader and   Scoutmaster without question.


   ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

           A scout smiles and whistles under all difficulties.

   ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

           A scout is thrifty.

   ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ 

           A scout is clean in thought, word and deed.

 

 

(อ้างอิง : ข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ลูกเสือไทยออนไลน์)

     
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Nuntouchaporn Kotchasongnern