***âçàÃÕ¹ºéÒ¹·Ñ¾ËÅǧ  ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ¤èÐ***    ¤ÇÒÁÃÙé ¤Ùè¤ÇÒÁ´Õ   Áդس¸ÃÃÁ "»­Ú­Ò  ¹ÃÒ¹í Ãѵ¹í  "»Ñ­­Ò à»ç¹Ãѵ¹Ð¢Í§¹Ãª¹"" 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

   
ชื่อ-สกุล :  
ตำแหน่ง/อันดับ :  
เลขประจำตำแหน่ง :  
วุฒิการศึกษา :  
วิชาเอก :  
วันบรรจุ :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-Mail :  
   
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

   
ชื่อ-สกุล : ¹Ò·¹§¤ì  àʹµÒ
ตำแหน่ง/อันดับ : Ãͧ¼ÙéÍӹǡÒÃâçàÃÕ¹ Íѹ´Ñº ¤È.3
เลขประจำตำแหน่ง : 2003
วุฒิการศึกษา : ¡È.Á. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ»·ØÁ¸Ò¹Õ
วิชาเอก : ¡ÒúÃÔËÒáÒÃÈÖ¡ÉÒ
วันบรรจุ : 11 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È.2532
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2455277
E-Mail : Thanong_st39@hotmail.com
   
 

   
ชื่อ-สกุล : ¹Ò§¾Ã·Ô¾Âì  ¹ÇÅá¡éÇ
ตำแหน่ง/อันดับ : ¤ÃÙ Íѹ´Ñº ¤È.3
เลขประจำตำแหน่ง : 2443
วุฒิการศึกษา : ¤º.
วิชาเอก : »ÃжÁÈÖ¡ÉÒ
วันบรรจุ : 1 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È.2536
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5440132
E-Mail : pontip3d@hotmail.com
 

 

 

 

   
ชื่อ-สกุล : ¹Ò§¹Ñ¹·Ò  ·ÑȺصÃ
ตำแหน่ง/อันดับ : ¤ÃÙ Íѹ´Ñº ¤È.2
เลขประจำตำแหน่ง : 2438
วุฒิการศึกษา : ¤º.
วิชาเอก : ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ
วันบรรจุ : 1 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È.2537
เบอร์โทรศัพท์ : 089-936-7137
E-Mail : ap_nunta@yahoo.co.th
 

 

 

 

   
ชื่อ-สกุล : ¹Ò§ÊÒǹѹ·Ñª¾Ã  ¤ªÊÙ§à¹Ô¹
ตำแหน่ง/อันดับ : ¤ÃÙ Íѹ´Ñº ¤È.2
เลขประจำตำแหน่ง : 2440
วุฒิการศึกษา : ¡È.Á. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѺÙþÒ
วิชาเอก : ¡ÒúÃÔËÒáÒÃÈÖ¡ÉÒ
วันบรรจุ : 1 ¾ÄȨԡÒ¹ ¾.È.2548
เบอร์โทรศัพท์ : 037-246065
E-Mail : noi_ij@hotmail.com
 

 

   
 
ชื่อ-สกุล : ¹ÒÂ͹ؾ§Èì  âµà¨ÃÔ­
ตำแหน่ง/อันดับ : ¤ÃÙ Íѹ´Ñº ¤È.2
เลขประจำตำแหน่ง : 210
วุฒิการศึกษา : ¡È.Á. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѺÙþÒ
วิชาเอก : ¡ÒúÃÔËÒáÒÃÈÖ¡ÉÒ
วันบรรจุ : 6 ¾ÄȨԡÒ¹ ¾.È.2551
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0601-261
E-Mail : tar-777@hotmail.com

 
âçàÃÕ¹ºéÒ¹·Ñ¾ËÅǧ ÍÓàÀÍÇѧ¹éÓàÂç¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐá¡éÇ
â·ÃÈѾ·ì :: ðó ÷òôöðöõ , ðó ÷õõððôð â·ÃÊÒà :: ðó ÷òôöðöõ
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi