กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเสาวภาคย์ ชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3