***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

"ทัศนศึกษา ชั้น ป.1-3"

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.56 ร.ร.บ้านทัพหลวงนำนักเรียน

ระดับชั้น ป.1-3 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี...

 

 

"รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

 เมื่อวันที่ 2-3 ส.ค. 56 คณะกรรมการ

สภานักเรียนจัดกิจกรรม รับบริจาคเงินเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม..

 

"พิธีทอดผ้าป่าสร้างบ้านพักครู"

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.56  ร.ร.บ้านทัพหลวง จัดพิธี

 ทอดผ่าป่าสร้างพักครู...

 

"ต้อนรับผ้าป่าจากศิษย์เก่า"

  เมื่อวันที่ 27 ก.ย.56 ศิษย์เก่านำผ้าป่ามามอบให้

  กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้จัดการศึกษาในระดับ

  ชั้นอนุบาล...

"ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

เมื่อวันที่ 25-27 ก.ย.56 ร.ร.บ้านทัพหลวง

 จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   
"Asean at Thapluang School"

 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ได้จัดงานวันอาเซียนขึ้น

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทัพหลวง เพื่อ...

 

"Birth Day ครูปู"

ร่วมอวยพรวันคล้าววันเกิดคุณครู

ณฐปภัทร ชาวบางน้อย...

"แห่เทียนจำนำพรรษา"

ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม

สืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา...

 

"พิธีอำลาคุณครู 2 ท่าน"

ครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม

อำลาคุณครูอังศนา และคุณครูอารมณ์...

"ประเมินสุดยอดส้วมฯระดับจังหวัด"

ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการจากสาธารณสุขจังหวัด และ
สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น เพื่อ

รับการประเมินสุดยอดส้วมฯ...

"โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด"

ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม

โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด...

   

"รับการประเมินสุดยอดส้วมฯ"

ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการจากสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น
 เพื่อรับการประเมินสุดยอดส้วมฯ...
 

"ประกวดเต้นแอโรบิค"

ชมรมแอโรบิคร่วมกับงานต่อต้าน

ยาเสพติดในสถานศึกษาจัดกิจกรรม

ประกวดเต้นแอโรบิค....

   

"ประชุมชมรม อย.น้อย"

ชมรม อย.น้อย จัดกิจกรรม

อบรมให้ความรู้กับสมาชิกชมรม...

"แปรงฟันกันเถอะ"

คุณครูจาก รพ.สต.ทาตาสี

สอนวิธีการแปรงฟัน และตรวจสุขภาพฟัน

ให้กับนักเรียน...

"อำลาคุณครู"

งานเลี้ยงอำลาคุณครูอังศณา และ

คุณครูอารมณ์...

   

"ประชุมกรรมการสถานศึกษา"

ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาประจำเดือน...

"พิธีทบทวนคำปฏิญาณฯ"

ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม

สวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาฯ...

"รับนโยบายจากท่าน ผอ.สพป.สก.1"

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านทัพหลวง

ร่วมประชุมรับฟังนโยบายทางการศึกษา

จากท่าน ผอ.สพป.สก.1 ณ...

   

"กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน"

คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อ...

"วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก"

ครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม

วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อ...

"พิธีไหว้ครู"

ครู และนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อ...

   

"เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน"

ครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2556...

"กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก"

ครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม

วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อ...

"รณรงค์โรคไข้เลือดออก"

ครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม

เดินขบวนรณรงค์กำจัดโรคไข้เลือดออก...

   

"วันงดสูบบุหรี่โลก"

ครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนได้เห็น

ความสำคัญและตระหนักถึงโทษ และ...

 

"เลี้ยงรับ-ส่งคุณครู"

ท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ และ

ท่านรองฯทนงค์ เสนตา จัดงานเลี้ยงต้อนรับ

คุณครูคนใหม่ และเลี้ยงส่งคุณครู...

"ทำบุญวันวิสาขบูชา"

 ครู และนักเรียนไปร่วมทำบุญตักบาตร

ข่าวสารอาหารแห้ง ณ วัดทัพหลวง...

   

"ประชุมผู้ปกครอง."

  ร.ร.บ้านทัพหลวงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

และแจกอุปกรณ์เรียนฟรีให้กับนักเรียน...

 

 

"ประเมิน 15 มฐ."

  ร.ร.บ้านทัพหลวงรับการประเมินมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน...

 

"กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย"

  ฝ่ายอนุบาลได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ชั้นอุบาล ที่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อม

ในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2...

 

"รักแล้วรอหน่อย"

 กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง การตั้งครรภ์

 ไม่พร้อมในวัยรุ่น...

 

   
"ค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปี 2555"
 กิจกรรมการค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียน
 ชั้น ป.1-ม.3 ณ ร.ร.บ้านทัพหลวง...
   
"เยาวชนทัพหลวงใส่ใจวินัยจราจร"
 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.56 นักเรียนระดับชั้น ป.6-ม.3
 ร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง วินัยจราจร โดยมี
 ท่าน สารวัตรงานจราจร สภอ.วังน้ำเย็น
 ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้...
"สอบ LAS ปี 2555"
 บรรยากาศการสอบ LAS ของนักเรียน
 ชั้น ป.5 และ ม.2 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 56
 ที่ผ่านมา...
   
"ทำบุญวันมาฆบูชา"
 วันที่ 22 ก.พ. 56 คณะครู และนักเรียน
 ร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดทัพหลวง...
"สอบ NT ปี 2555"
 บรรยากาศการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.56 ...
   
"การอยู่ค่ายลูกเสือสามัญ ปี 2555"
 วันที่ 20 ก.พ. 56 นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
 ร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านทัพหลวง...

 
"ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล"
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.56 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
"โครงการสอนหนังสือเพื่อน้อง"
 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 56 นักเรียนจาก ร.ร.ไฮเทค-
 เทคโนโลยี ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ

 ในโรงเรียน เรื่อง...

 
   
"ร่วมงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว"
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 56 คณะครู และนักเรียน
 วงดนตรีลูกทุ่งทัพหลวงแบนด์ ร่วมแสดงใน

 งานสืบสานวัฒนธรรม และงานกาชาด...

 
"การสอบ O-NET ปี '55"
  วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 คณะครู ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบโอเน็ต

 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ...

 
"ติวเข้ม การสอบ O-NET '55"
 ฝ่ายวิชาการ ให้คำแนะนำกับนักเรียน
 ชั้น ป.6 และม.3 ในการเตรียมตัวสอบ O-NET

  และจัดตารางติวเข้มนักเรียนก่อนสอบ

 ทุกรายวิชา...
   
"การสอบ O-NET ปี '55"
  วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 คณะครู ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบโอเน็ต

 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ...

 
"ติวเข้ม การสอบ O-NET '55"
 ฝ่ายวิชาการ ให้คำแนะนำกับนักเรียน
 ชั้น ป.6 และม.3 ในการเตรียมตัวสอบ O-NET

  และจัดตารางติวเข้มนักเรียนก่อนสอบ

 ทุกรายวิชา...
   
"ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ"
  วันที่ 22 ม.ค.56 ร.ร.บ้านทัพหลวงได้รับ
  วันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียน

  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับตนเอง...

"ส่งตัว / ศึกษาดูงาน จ.น่าน"
  วันที่ 7 ม.ค. 56 ร.ร.บ้านทัพหลวงงานเลี้ยง
  สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้น ณ....
"วันครู 2556"
  วันที่ 16 ม.ค.56 ผู้บริหาร คณะครู
 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ร่วมพิธีวันครู ณ...
 
"เลี้ยงส่งครูจักรพันธ์  สุทธวิจิตร"
  วันที่ 15 ม.ค.56  จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับ
 ครูจักรพันธ์ สุทธวิจิตร...
"วันเด็กแห่งชาติ '56"
  วันที่ 11 ม.ค.56 ร.ร.บ้านทัพหลวงจัดกิจกรรม
  วันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับตนเอง...
"ราตรีสังสรรค์"
  วันที่ 7 ม.ค. 56 ร.ร.บ้านทัพหลวงงานเลี้ยง
  สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้น ณ....
"มอบกระเช้าปีใหม่ให้คุณหมอ"
  วันที่ 3 ม.ค.56  ประธานนักเรียน และสมาชิก
 เป็นตัวแทนนักเรียนนำกระเช้าอวยพรปีใหม่ไป
  มอบให้กับคุณหมอ ณ.....
 
 
   
"ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"
  วันที่ 28 ธ.ค.55 ร.ร.บ้านทัพหลวงจัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อ....
"วันพ่อแห่งชาติ"
  วันที่ 3 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวงจัด
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ขึ้น เพื่อ...
"วันวชิราวุธ"
  เมื่อวันที่ 23 พ.ย.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมวันชวิราวุธ ขึ้น เพื่อ...

 

   
"ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู ร.ร.บ้านหนองปรือ"
  วันที่ 13 พ.ย.55 ร.ร.บ้านทัพหลวงให้การต้อนรับ
 ผู้บริหารและคณะครูจาก ร.ร.บ้านหรองปรือ
 สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ...
"กีฬาภายใน"
  ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.55 ร.ร.บ้านทัพหลวง
 จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อ...
"มอบนโยบายการใช้ Tablet ป.1"
  วันที่ 7 พ.ย.55  ร.ร.บ้านทัพหลวงจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อมอบนโยบาย
การใช้ tablet ของนักเรียน....
 
 
"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2555"
  วันที่ 7 พ.ย.55 ร.ร.บ้านทัพหลวงจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2/2555
เพื่อ...
 
 
"สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2555"
  ระหว่างวันที่ 1-3 ต.ค.55 คณะครูและนักเรียน
 ดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน
 ภาคเรียนที่ 1/2555...
 
"วันสันติภาพสากล"
  เมื่อวันที่ 21 ก.ย.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลขึ้น ณ ....

 

"มอบถ้วยและเหรียญรางวัลกีฬาเครือข่ายฯ"
  เมื่อวันที่ 19 ก.ย.55 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ให้เกียรติมอบถ้วย และเหรียญรางวัลให้กับครู
 ผู้ฝึกซ้อมกีฬา-กีฑา และนักกีฬา-กีฑา...
 
"กีฬาเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสฯ"
  เมื่อวันที่ 13 ก.ย.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา "มิตรสัมพันธ์เกมส์"
ณ ร.ร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์...
 
"ร่วมประชุมโรงเรียนเครือข่ายประชาธิปไตย"
  เมื่อวันที่ 6-8 ก.ย.55 ครูอนุพงศ์ โตเจริญ และ
ครูนันทัชพร คชสูงเนิน เข้าร่วมประชุมโรงเรียน
เครือข่ายประชาธิปไตย ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี...
 
 
"รับ Tablet และ แจก Talet เด็ก ป.1 จ้า"
   โรงเรียนบ้านทัพหลวงได้รับจรรสรร Tablet
เด็ก ป.1 จาก สพป.สระแก้ว 1 จำนวน 44 เครื่อง
และแจกให้เด็ก ป.1 ได้ทดลองใช้ครบทุกคนแล้ว...
"ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ"
  เมื่อวันที่ 5 ก.ย.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
เพื่อรับรองสถานภาพและ...
"ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
  เมื่อวันที่ 3 ก.ย.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จาก สพป.สระแก้ว 1 เพื่อ...
 
"ทัศนศึกษาประจำปี 2555"
 เมื่อวันที่  24 ส.ค. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 คณะครู และนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ
 สวนสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา และ...
"กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ฯ"
 เมื่อวันที่  17 ส.ค. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 คณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรม
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555
 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อ...
 
"Fun for Kids...Fit for Fun"
 เมื่อวันที่  16 ส.ค. 55 บริษัทดัสมิลล์ จำกัด
 ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับ
 นักเรียน เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้...
"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ"
 เมื่อวันที่  10 ส.ค. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 คณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรม
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้น ณ...
"กิจกรรมวันอาเซียน"
 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม
 วันอาเซียน ณ....
"สุขสันต์วันเกิดท่านผู้อำนวยการ ร.ร."
   เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55 คณะครูร่วมจัดงานเลี้ยง
 อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับท่าน
 ผอ.ชวลิต  แจ่มจันทร์...
"วันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา"
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม
วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ณ....
 
"วันภาษาไทยแห่งชาติ"
 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ณ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อ....
"นวดแผนไทย"
 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
ให้การต้อนรับคุณหมอจาก สนง.สาธารณสุข
อำเภอวังน้ำเย็นซึ่งมาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน
เรื่องการนวนแผนไทย....
"ตรวจสอบภายใน"
 เมื่อวันที่ 24 ก.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
ให้การต้อนรับท่าน ผอ.รัชวุฒิ มั่นคงโชคดี และ
ทีมงานได้ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณ...
 
"รับประเมินส้วมต้นแบบ"
 เมื่อวันที่ 24 ก.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมิน
ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน...
"ต้อนรับคุณครูคนใหม่"
 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
ให้การต้อนรับคุณครูพะนอ ทิพย์พรหมราช
คุณครูคนใหม่...
"ครูพระ"
 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
เชิญพระวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เรื่องศิลธรรม...
"มหกรรม 10 ปี TO BE NUMBER"
 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. รงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่านผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ และ
ท่านรองฯทนงค์ เสนตา นำคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านทัพหลวงร่วมชมนิทรรศการ
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ...
 
"ตรวจสุขภาพฟัน ประจำปี"
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมอ รพ.สต.ท่าตาสี
มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เพื่อ...

 

 
"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ"
  เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ร่วมจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ...

 

"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อ...
 
"รำลึก..สุนทรภู่"
  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 โดยการนำของท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่ ณ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อ...
"ส่งตัวคุณครูสุภาพร ฤทธิ์ไธสง"
      เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.55 ท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
พร้อมคณะครู ร.ร.บ้านทัพหลวง เดินทางไปส่งตัว
คุณครูสุณัฐวรรณ พรหมภักดี ณ....
"จัดงานเลี้ยงส่งคณะครูย้ายคืนถิ่น"
   วันที่ 21 มิ.ย. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โดยการนำของท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
นักเรียน ร่วมจัดงานเลี้ยงส่งให้กับคณะครูย้าย ตาม
ตามโครงการย้ายคืนถิ่น...
"กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย"
  คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านทัพหลวง
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาด
ของโรคไข้เลือกออก โดย...
"พิธีไหว้ครู ประจำปี 2555"
  วันที่ 14 มิ.ย. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2555 ขี้น ณ อาคาร
 อเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทัพหลวง เพื่อ...
"พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว"
   วันที่ 4 มิ.ย. 55 ท่านรองฯทนงค์ เสนตา
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู-นักเรียน
 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว
 ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว...
"ส่งตัวคุณครูสุณัฐวรรณ พรหมภักดี"
  วันที่ 1 มิ.ย. 55 ท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
พร้อมคณะครู ร.ร.บ้านทัพหลวง เดินทางไปส่งตัว
คุณครูสุณัฐวรรณ พรหมภักดี ณ....
"วันวิสาขบูชาโลก"
  วันที่ 31 พ.ค. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี
 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า...
"ล้างส้วมฯรับวันเปิดเทอม"
  วันที่ 30 พ.ค. 55 คุณครูสีไพล นำนักเรียน
 ทำความสะอาดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน รับวันเปิด
 เทอม เพื่อ...
"คุณครูสีไพล พรหมศิริเดช รับประเมิน คศ.3"
  วันที่ 21 พ.ค. 55 คุณครูสีไพล พรหมศิริเดช
 รับประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า....
"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2555"
  วันที่ 14 พ.ค. 55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทาง
 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 และ
 ชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ...
 
"กิจกรรมล้างส้วมก่อนปิดภาคเรียน"
    โรงเรียนบ้านทัพหลวงจัดกิจกรรมวันล้างส้วมพร้อม
 กันรับวันปิดเทอม เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้ช่วยกัน
 ทำความสะอาดห้องส้วมของโรงเรียนให้สะอาด...
"ต้อนรับคณะครู ร.ร.วัดโคกอุดม"
    เมื่อวันที่ 26 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวงให้การต้อนรับคณะครูจาก ร.ร.วัดโคกอุดม สังกัด
  สพป.ปราจีนบุรี....
"พิธียกเสาเอกบ้านพักครู"
   เมื่อวันที่ 15  มี.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ทำพิธีตั้งเสาเอกบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง...
 
"ทำบุญโรงเรียน"
   เมื่อวันที่ 15 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ นำครูทำบุญโรงเรียน
  เพื่อความเป็นศิริมงคลและ....
 
"ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3"
   เมื่อวันที่ 14 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3...
"ลุงจ่ามนตรีเลี้ยงอาหารกลางวัน"
   เมื่อวันที่ 13 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 ลุงจ่ามนตรีและป้าจรรยานำขนมจีนน้ำยามาเลี้ยง
 นักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด...
"ประชุมครูประจำเดือน"
   เมื่อวันที่ 8 มี.ค.55 ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 ประชุมประจำเดือนมีนาคม โดยมีวาระสำคัญ...
"บรม Cyber Scout ให้กับนักเรียน"
   เมื่อวันที่ 6 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดอบรบนักเรียนเพื่อขยายผลอาสาสมัครลูกเสือ
  บนเครือข่าย...
 
"วันมาฆบูชา"
   เมื่อวันที่ 6 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 นำนักเรียนร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งและ
  เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดทัพหลวง...
 
"บัณฑิตน้อย"
   เมื่อวันที่ 6 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
  ที่ผ่านการเตรียมความพร้อม...
 
"ค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่"
   เมื่อวันที่ 2 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านทัพหลวง...
"ก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อย"
   เมื่อวันที่  23 ก.พ. 55 คุณป้าจรรยา ร้านจ่ามนตรี
 พันธุ์ไม้ ตลาดวังน้ำเย็น นำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆ...
"ค่ายลูกเสือสำรอง"
   เมื่อวันที่ 21 ก.พ.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง
  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านทัพหลวง
"งานกาชาด ประจำปี 2555"
   เมื่อวันที่ 14 ก.พ..55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่ง
 ร่วมแสดงในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ...
"รับการประเมินภายนอก รอบ 3 จาก สมศ."
   ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.55 ถึง วันที่ 1 ก.พ. 55
   โรงเรียนบ้านทัพหลวงนำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
   คณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการ
    จาก สมศ. ซึ่งมาประเมินการจัดการศึกษาภายนอก
   รอบ 3...
"AIS มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียน"
   เมื่อวันที่ 18 ม.ค.55 ตัวแทนจากบริษัท AIS
   ได้มามอบใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา
   ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพหลวงจำนวน 3 คน..
 
"ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61"
   เมื่อวันที่ 11-13 ม.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ นำคณะครู นักเรียน
 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 1
 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการฯ ณ จ.กาญจนบุรี...
"วันครู 2555"
   เมื่อวันที่ 16 ม.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ นำครู เข้าร่วม
  งานวันครู ณ...
"วันเด็กแห่งชาติ 2555"
   เมื่อวันที่ 6 ม.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อ...
"เฟื่องฟ้า ปาร์ตี้ 2012"
   เมื่อวันที่ 4 ม.ค.55 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555
 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทัพหลวง เพื่อ...
"แฮปปี้นิวเยียร์ 2012"
   เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2554  โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555
 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมฉลองรับเทศกาล...
"ร่วมงานสโมสรสันนิบาต"
   เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2554  ผู้บริหาร คณะครู
 เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...
 
 
"เข้าร่วมปฏิบัติธรรม โครงการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุทั่วหล้าฯ"
   คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติ-
ธรรม โครงการพระบรมสารีริกธาตุทั่วหล้า และปฏิบัติ-
ธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
 
"วันพ่อแห่งชาติ"
   เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2554  ร.ร.บ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์
 โรงเรียนบ้านทัพหลวง เพื่อ....
 
"วันวชิราวุธ 2554"
   เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2554  ร.ร.บ้านทัพหลวง
 จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" เพื่อให้
 นักเรียนได้ทราบถึงประวัติของลูกเสือไทย และ...
 
"พืชมหัศจรรย์ 3 วันทานได้เลย"
   นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.บ้านทัพหลวง ได้เล็งเห็นถึง
 ความสำคัญของการบริโภคที่ปลอดภัย จึงได้ร่วมกัน
 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้โรงอาหารของโรงเรียนมีผัก
 ปลอดสารพิษไว้ทานกัน จึงได้...
"ส่งน้ำใจ...ไปคันนายาว"
   เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2554  ร.ร.บ้านทัพหลวง
 นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
 ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่คันนายาว...
"ศูนย์รับบริจาคช่วยภัยน้ำท่วม"
   สภานักเรียนโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตั้งศูนย์
 รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...
 
"Loikrathong : River&Online"
 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ร.ร.บ้านทัพหลวง ร่วมสืบสาน
 ประเพณีลอยกระทง...
 
"ประชุมครู ประจำเดือน พ.ย."
 เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง ประชุมครู
 ประจำเดือน พ.ย. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า...
 
"ทัพหลวงร่วมมือ-ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม"
 เมื่อวันที่ 8-9 พ.ย.สภานักเรียน ร.ร.บ้านทัพหลวง
 จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
"รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิก/นายก อบต"
 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. สมาชิกสภานักเรียนออกรณรงค์
 ให้ความรู้และแจกแผ่นพับการเลือกท้องถิ่น ให้กับ
 ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน...
"ต้อนรับคณะท่านศึกษานิเทศก์"
 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 54 นายชวลิต แจ่มจันทร์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง ให้การต้อนรับ
 คณะท่านศึกษานิเทศก์ จาก สพป.สระแก้ว 1
 ได้มานิเทศติดตาม...
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"
 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 54 นายชวลิต แจ่มจันทร์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง ร่วมพิธี
 วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการ
อำเภอวังน้ำเย็น ร่วมกับ....
 "อบรมเชิงปฏิบัติการฯ"
 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 54 ร.ร.บ้านทัพหลวง
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
 ในโรงเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมบริหารสื่อ...
 "มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนฯ"
  เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 54 นายสาคร โห้วงค์ ผู้อำนวยการ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สก.1  
 เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียน....
 "ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด"
  เมื่อวันที่ 13 ต.ค.54  นายวินัย วิทยานุกุล
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้เกียรติ
 มาเยี่ยมชมโรงเรียน...
 
 "อบรมเชิงปฏิบัติการฯ"
 เมื่อวันที่ 11-12 ต.ค. 54 ร.ร.บ้านทัพหลวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียน เรื่อง การ...
 
 "อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพฯ"
   เมื่อวันที่ 6-9 ต.ค. 54 คณะครู ร.ร.บ้านทัพหลวงเข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่ม
 ประสิทธิภาพการวางแผน
 
"ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจาก สพฐ." 
  เมื่อวันที่ 5 ต.ค.54 นายชวลิต แจ่มจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง ร่วมต้อนรับ
 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล...
 
"รับการประเมิน 15 มฐ การจัดการศึกษา" 
  เมื่อวันที่ 28 ก.ย.54 ร.ร.บ้านทัพหลวงรับการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา 15 มฐ.
 โดยคณะกรรมการการประเมินจาก สพป....
 
 
 
"รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด
 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 54 ร.ร.ได้รับมอบหนังสือเข้าห้องสมุด จาก...
 
 
"ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 4/2554" 
   เมื่อวันที่ 15 ก.ย.54 คณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านทัพหลวงจัดประชุมประจำเดือน...
 
"เด็กเก่ง ทล." 
  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งผลงาน
 การเขียนเรียงความของนักเรียนเข้าร่วมชิงทุน
 การศึกษาใน รายการ สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง5....
 
"CyberScout Thailand" 
  เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย. นำโดย รองฯ ทนงค์ เสนตา
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมอาสา
สมัครลูกเสือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต...
"การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2554"
   เมื่อวันที่ 1 ก.ย.54 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีขึ้น
ณ บริเวณสนามกีฬา ร.ร.บ้านทัพหลวง.....
"รองฯบุญสมตรวยเยี่ยมโรงเรียน"
   เมื่อวันที่ 31 ส.ค.54 ท่านรองฯบุญสม ทองทา
รองฯผอ.สพป.สก.1 ตรวจเยี่ยมและติดตาม...
 
"????٧ҹ ???????ǹ"
   ???ѹ?? 29 ??.54 ?????????Ѿ?ǧ
????????Ե ?hѹ?? ??????? ??
?Ӥ?Ф???֡??٧ҹ ???????ǹ.....
"???Թ??Ҥ??????? ??Ѻ??"
   ???ѹ?? 26 ??.54 ?????????Ѿ?ǧ
???????Թ??Ҥ??????? ??Ѻ??...
"ȵ????????ͧ????Դ"
   ???ѹ?? 24 ??. 54 ?ѡ?????Ѻ ???/font>
??Ѻ?ѧ?????????????ͧ????????/span>
??˹ѡ????㨶֧?????ʾ?Դ...
"ตักบาตรวันพระ"
   เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 54 คณะครู-นักเรียนระดับ ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ ร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดสระแก้ว ณ วัดทุ่งกบินทร์...
 
"รับการประเมินส้วมฯ"
   เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 54 รับการประเมินส้วมสุขสันต์ตามมาตรฐาน HAS จาก สำนักงานสาธารณะสุข
จังหวัดสระแก้ว....
 
 
"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
   เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 54 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ...
 
"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ"
 
     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ร.ร.ทัพหลวง
นำโดยนายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ...
 
"ต้อนรับครู-นักเรียน ร.ร.บ้านหนองขี้เห็น"
     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ร.ร.ทัพหลวงต้อน
คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าศึกษาดูงานด้าน
ธนาคารขยะรีไซเคิล....
 
"รับการประเมินส้วมสุขสันต์ ระดับเขตฯ"
     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ร.ร.ทัพหลวงรับการ
ประเมินส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง
ตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)
"รับการประเมินธนาคารขยะรีไซเคิล 2554"

    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ร.ร. บ้านทัพหลวง

รับการประเมินธนาคารขยะรีไซเคิล จาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว และคณะ
"ประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์"

    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ร.ร. บ้านทัพหลวง

นำโดย ผอ.ชวลิต  แจ่มจันทร์ผู้อำนวยการ
จัดประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนระดับชาติ (O-NET) เพื่อร่วมกันศึกษา
สภาพปัญหาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
"รับการประเมินส้วมสุขสันต์"
    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง

รับการประเมินส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

ตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)
 โดยคณะกรรมการทั้งหมดประกอบไปด้วย...
"สืบสานเพณีแห่เทียนพรรษา"
    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง
จัดกิจกรรมร่วมสืบสานเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่ง
เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา
โดยการแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ประกอบด้วย
ขบวนต่างๆมากมาย อาทิ
"อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการวัด"
     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง
นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูทุกท่านเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
 "พิธีวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554"
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กองเนตรนารี ร.ร.บ้านทัพหลวงร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวัน
 คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554 บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสระแก้ว

เป็นประธานในพิธี

 "ประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด"

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 โรงเรียนบ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผอ. ร.ร.บ้านทัพหลวง

นำกองเนตรนารีโรงเรียนบ้านทัพหลวงซึ่งเป็นตัวแทน ของอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถว
ระดับจังหวัด บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนสระแก้วอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 
 "พิธีสวดพระปริตรมหากุศล"
ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ และคณะครู ร่วมพิธีสวดพระปริตรมหากุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
 
 
 "กิจกรรมวันสุนทรภู่ & วันต่อต้านยาเสพติด"
 วันที่ 26 มิถุนายน 2554 โรงเรียนบ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต  แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย
คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก...
 
"ชมนิทรรศการ To be number one ระดับประเทศ"

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 โรงเรียนบ้านทัพหลวงนำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์  ผอ.ร.ร.บ้านทัพหลวง

นำคณะครูและนักเรียนร่วมชมนิทรรศการ และชมการประกวดแข่งขันในโครงการ  To be number one
ระดับประเทศ ร่วมกับ คณะผู้ว่าราชการจังหวัด
 
 
 "ประกวดระเบียบแถว ระดับอำเภอ"
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 โรงเรียนบ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผอ. ร.ร.บ้านทัพหลวง
นำกองเนตรนารีโรงเรียนบ้านทัพหลวงเข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถว ระดับอำเภอ
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 "ค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ"
 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวงโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านทัพหลวง
นำคณะครูและนักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรม “ค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี
 "เดินรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส."
  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกเดินรณรงค์
  เชิญชวนให้ชาวบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญ
  ของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง ส.ส. และออกมาใช้สิทธิ์

  กันทุกคน...

"ต้อนรับคณะครู ร.ร.บ้านพระเพลิงดูงานส้วมสุขสันต์"
   ร.ร.บ้านทัพหลวง ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียน
  บ้านพระเพลิง ซึ่งเข้ามาเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านการ
  จัดการ "ส้วมสุขสัตน์"...
"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554"
   ร.ร.บ้านทัพหลวง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี
  การศึกษา 2554 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์...
 
"วันสหกรณ์นักเรียน"
   เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.54 ร.ร.บ้านทัพหลวง จัดกิจกรรม
  วันสหกรณ์นักเรียนขึ้น เพื่อ...
 
"กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก"
   เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.54  ร.ร.บ้านทัพหลวง  จัดกิจกรรม
  วันสิ่งแวดล้อม
 
"เข้ารับการเข้าเชิงปฏิบัติการ ร.ร.ส่งเสริมประชาธิปไตย"
    ระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย.54 บุคคลากรใน ร.ร.เข้ารับการ
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริม ปชต. ณ.....
 
"ร่วมพิธีเปิดศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร"
   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.54  ครูพรทิพย์ และนักเรียนชุมนุมอนุรักษ์
   สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร...
 
"เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554"
    เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.54 ร.ร.บ้านทัพหลวง จัดกิจเลือกตั้ง
  คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ....
 
กรุณาคลิกเมาส์เพื่อดูรายละเอียด
   ร.ร.บ้านทัพหลวง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  
ประชุมข้าราชการครูประจำเดือน
   ร.ร.บ้านทัพหลวง โดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ประชุม  ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม...
 
 
"รับการนิเทศ และตรวจเยี่ยมจาก สพป.สระแก้ว 1"
   ร.ร.บ้านทัพหลวง รับการนิเทศก์ และตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนจาก สพป.สระแก้ว เขต 1
  
"ศึกษาดูงาน ณ ร.ร.บ้านเขาน้อย สพป.ระยอง เขต 2"
   ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์นำคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก
   ณ ร.ร.บ้านเขาน้อย จ.ระยอง
 
'ประชุมชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี"
    ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีฯ
  (กรุณาคลิกเมาส์เพื่อดูรายละเอียด)
 
"'ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่น 15"
    ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ คณะครูและนักเรียนระดับมัธยม ร่วมจัดกิจกรรม....
  
"'กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2553"
    ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ คณะครูจัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา...
  
"'รับการประเมิน 18 มฐ.ฯ 2-2553"
    ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์   รับการประเมิน 18 มาตรฐานฯ จาก....
 
"'งานพระราชทานเพลิงศพ"
    ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย รองฯทนงค์ เสนตา   รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จำนวน 4 ท่าน
   ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ...
  
"ฝึกอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี"
    ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
   เทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรการผูกผ้า...
 
"แสดงความยินดีกับคุณครูปุ๋ย"
    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
  คณะครู  ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู...
 
 
 "ประชุมผู้บริหารเครือข่ายวังน้ำเย็น"
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายฯ
 อำเภอวังน้ำเย็น ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประชุม สัญจรครั้งที่ 2/54..
 "ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"
  เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
  คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือ
  ชั่วคราว 'เขาสอยดาว ...
 "ค่ายลูกเสือสามัญ"
  เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง  นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ...
 "ร่วมอาลัย"
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง   นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 คณะครูร่วมงานสวดอภิธรรมศพมารดาของนางสำลี พันธุ สมาชิกคณะกรรมการ...
 
 
 "ค่ายลูกเสือสำรอง"
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
  คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือ
  ชั่วคราวโรงเรียนบ้านทัพหลวง...
 
 
"หนองปรือเกมส์
    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขั้นกีฬา...
 
 "วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2554"
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ ณ ร.ร.เทศบาล...
 "กีฬาเครือข่ายตาหลังใน" ท่าตาสีเกมส์
    เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
ตาหลังใน "ท่าตาสีเกมส์ ณ สนามกีฬา ร.ร.บ้านท่าตาสี...
 "วันเด็กแห่งชาติ"
    เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2554 ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ร.ร......
 "เฟื่องฟ้า ปาร์ตี้"
      เมื่อวันที่ 5  มกราคม 2554 ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีอุปการคุณ
และให้การสนับสนุนต่อโรงเรียนร่วมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า...
 "วันปีใหม่"
    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2553 ร.ร.บ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์
อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ และวันคริสมาสต์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์...
ร่วมพิธีบรรจุศพ
    เมื่อวันที่  ธันวาคม  พ.ศ.2553 นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง รองฯทนงค์ เสนตา และ
คณะครูจำนวน 5 ท่าน ร่วมพิธีบรรจุศพมารดาของสมาชิก กรรมการ
วันพ่อแห่งชาติ
    เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม  พ.ศ.2553 นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเทิดไท้องค์พระมหากษัตริย์ไทย...

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งประจำ
โรงเรียน "วงทัพหลวงแบนด์" เข้าแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง..
วันวชิราวุธ
    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ.2553  นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
งานเลี้ยงต้อนรับคุณครูคนใหม่
    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 นำโดย  ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง จัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณครูคนใหม่

สู่รั้วขาว-แดง ขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า จำนวน 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 

กีฬาภายในประจำปี 2553
    เมื่อวันที่ 22-24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวง  นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปี 2553 ณ บริเวณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทัพหลวง
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ประชุมข้าราชการครู  และบุคคลากรในโรงเรียนประจำเพือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ ICT
    เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวง นำโดยผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง และ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้ ICT เพื่อ..
 รองฯบุญสม ทองทา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
    เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวง นำโดยผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ต้อนรับรองฯบุญสม ทองทา
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
  รับการประเมิน 18 มาตรฐาน
    เมื่อวันที่ 27  กันยายน พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวง รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมี..
  ต้อนรับคณะครู ร.ร.บ้านมหาเจริญ
    เมื่อวันที่ 16  กันยายน พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงต้อนรับคณะครูจาก ร.ร.บ้านมหาเจริญ ต.มหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการส้วมตามโครงการส้วมสุขสันต์ ซึ่งโรงเรียนบ้านทัพหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศ ร.ร.ขนาดกลาง ประจำปี 2553
   ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    เมื่อวันที่ 16-18  กันยายน พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงนำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.บ้านทัพหลวง อบต.ตาหลังใน จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
 
 
  มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน
    เมื่อวันที่ 15  กันยายน พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงนำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วม
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน การรำกลองยาว ชื่อชุด "รำเถิดเทิง"  ในงาน มหกรรมดนตรี นาฏศิลปืไทยและพื้นบ้าน ณ ร.ร.ท่าเกษมพิทยาคม
  ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
    เมื่อวันที่ 7  กันยายน พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงนำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู
ศึกษาดูงาน ณ ร.ร.บ้านคลองสิบสาม เพื่อ...
 
 
  ส้วมสุขสันต์
    เมื่อพฤหัสบดี ที่ 26  ส.ค. 2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงรับการประเมิน ส้วมตามโครงการส้วมสุขสันต์  เพื่อ...
   กิจกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    เมื่อพุธ ที่ 18 ส.ค. 2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อ...
 
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
    เมื่อพุธ ที่ 11 ส.ค. 2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงนำโดย ผอ.ชวลิตคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อ...
 
 พิธีรับมอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน
    เมื่ออังคาร ที่ 11 ส.ค. 2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง จัดพิธีรับมอบหนังสือเข้าห้องสมุด
โรงเรียนบ้านทัพหลวงตามโครงการ"ร่วมพลังสามัคคี ทำความดีเพื่อในหลวง"
  ทัศนศึกษา
    เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวง  นำโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง
คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ทัศนศึกษา ณ...
 
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
    เมื่อพฤหัสบดี ที่ 1 ก.ค. 2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงนำโดย ผอ.ชวลิตคณะครูและนักเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้น ณ
 บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านทัพหลวง เพื่อ...
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
    เมื่อศุกร์ ที่ 25 มิ.ย. 2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อ...
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
    เมื่อศุกร์ ที่ 25 มิ.ย. 2553 โรงเรียนบ้านทัพหลวงโดย ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อ...
 คณะครู ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษาศึกษาดูงานฯ
    เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 มิ.ย. 2553 คณะครูจาก ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษา สพท.ขอนแก่น เขต 2 จ.ขอนแก่น ได้มาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ ร.ร.บ้านทัพหลวง
 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Teacher Noi